Dostęp do informacji publicznej

 

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (u.d.i.p.) (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną. Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej (art. 2).

 
W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KWP, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym.

Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej
ul.Szydłowiecka 22, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 0-41 39-51-206
e-mail:
skarzysko@ki.policja.gov.pl
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.
 
Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.). W drugiej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.
 
Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej, zamieszczonego w poniższym załączniku.

 

 

 

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

 
Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.
 
Niezależnie od możliwości uzyskania informacji publicznej w wyżej opisanym trybie zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz strony Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji, gdzie odnaleźć można odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
 

Metryczka

Data publikacji 17.11.2008
Data modyfikacji 31.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Damian Szwagierek
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Molasy Samodzielne Stanowisko do Spraw Prasowo - Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Damian Szwagierek
do góry