Praca w Policji - Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w Policji

Praca w Policji

UWAGA!

Określenie terminów i rozdysponowanie limitów przyjęć do służby w Policji dla poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji wynikać będzie z bieżących analiz stanu etatowo-kadrowego Policji sporządzanych w Komendzie Głównej Policji.

Informacje dotyczące terminów i limitów przyjęć do służby w Policji zamieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej Komendy Głównej Policji oraz jednostek organizacyjnych Policji.

Zachęcamy do oglądania wyżej wymienionych stron.

Postępowanie kwalifikacyjne wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji prowadzą: Komendant Główny Policji wobec kandydatów do służby w Komendzie Głównej Policji oraz komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji zgodnie z terytorialnym zasięgiem działania

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • nie karany i korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Podanie o przyjęcie do służby w Policji (adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach),
 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i C) – do pobrania w KWP oraz w KPP, KMP lub ze strony internetowej KGP lub KWP w Kielcach,
 • Życiorys napisany odręcznie (własnoręcznie),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),
 • Inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów lub określonych preferencji.
 • Dowód osobisty (do wglądu),
 • Książeczka wojskowa (do wglądu),

Zgodnie z § 21 ust. 1, kandydaci którzy nie zaliczyli testu sprawności fizycznej lub wywiadu zorganizowanego w okresie nie wcześniej niż 30 dni a nie później niż 60 dni od niezdanego etapu winni złożyć oświadczenie (jeżeli są dalej zainteresowani służbą w Policji). Wzór oświadczenia o poprawkę można pobrać poniżej.

Przykłady prawidłowo wypełnionych dokumentów do pobrania:

Materiały dla kandydata:

 • aktualna baza pytań (do testu wiedzy ogólnej) POBIERZ
 • film instruktarzowy z testu sprawności fizycznej POBIERZ
 • informator dla kandydatów POBIERZ

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tzn. mieć status "przeniesiony do rezerwy". Fakt ten winien być odnotowany w książeczce wojskowej.

Komplet wymaganych dokumentów należy składać osobiście w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Kielcach ul. Seminaryjska 12, od wtorku do czwartku w godz. 10.00 - 14.00, pokój 15.

Konsultacje - pokój 12, 15  tel. 041 349 1656 lub 041 349 1651, e-mail: dobor@swietokrzyska.policja.gov.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ: na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl/rekrutacja) oraz KWP w Kielcach (www.swietokrzyska.policja.gov.pl)

Złożone dokumenty nie będą odsyłane

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. Nr 170, poz. 1202).

 

Kandydaci po służbie kandydackiej w OPP

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Podanie o przyjęcie do służby w Policji (adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach),
 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i C) – do pobrania w KWP oraz w KPP, KMP lub ze strony internetowej KGP lub KWP w Kielcach,
 • Życiorys napisany odręcznie (własnoręcznie),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),
 • Poświadczenie bezpieczeństwa (ksero),
 • Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie Ochrony Informacji Niejawnych (ksero),
 • Świadectwo służby (ksero),
 • Dowód osobisty (do wglądu),
 • Książeczka wojskowa (do wglądu),

Kandydaci, którzy ukończyli OPP, a nie złożyli dokumentów w trakcie służby, bądź nie zdali testu MS powinni mieć status "przeniesiony do rezerwy". Fakt ten winien być odnotowany w książeczce wojskowej (pieczęć)

Metryczka

Data publikacji 18.03.2011
Data modyfikacji 31.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Molasy
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Molasy Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Damian Szwagierek
do góry