Praca w słuzbie cywilnej - Praca w służbie cywilnej - Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w służbie cywilnej

Praca w słuzbie cywilnej

 

PRACA W SŁUŻBIE CYWILNEJ

 

Przyjęcia do pracy są realizowane w oparciu o ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. nr 227, poz. 1505 ze zm.). Pracownikiem służby cywilnej może zostać osoba, która spełnia wymagania artykułu 4 ww. ustawy, a więc:

 

 1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5*;

 2. korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy;
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

*Art.5  dotyczy możliwości zatrudniania osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - obywateli państw Unii Europejskiej oraz innych państw, których obywatele mają prawo zatrudnienia na terenie RP. Nie będą oni jednak mogli zajmować stanowisk związanych z bezpośrednim lub pośrednim wykonywaniem władzy publicznej ani ochroną generalnych interesów państwa.

 

Zgodnie z art. 28 ww. ustawy, informacja o wolnych stanowiskach pracy musi być upowszechniana przez umieszczenie ogłoszenia o naborze:

- w miejscu powszechnie dostępne w siedzibie urzędu,

- w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu,

- w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku w służbie cywilnej zawiera następujące informacje:

 

 1. nazwę i adres urzędu;
 2. określenie stanowiska pracy;
 3. wymagania związane ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem danego stanowiska,
  ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;
 4. zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy;
 5. wskazanie wymaganych dokumentów;
 6. termin i miejsce składania dokumentów;

 

o stanowiska w służbie cywilnej mogą ubiegać się osoby posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności.

 

Wzór oświadczenia:

 

Ja, niżej podpisany Jan Nowak legitymujący się dowodem osobistym WL15 47 800 oświadczam, że:

- korzystam z pełni praw publicznych,

- nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji

- podpis (własnoręczny).

 

 

Zatrudnienie:

 

Z osobą po raz pierwszy podejmującą pracę w służbie cywilnej zawierana będzie umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy, z możliwością rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem (od zasady tej istnieją wszakże określone w ustawie odstępstwa).

Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej będą kierowane do odbycia służby przygotowawczej, która będzie trwać nie dłużej niż 4 miesiące i kończyć się egzaminem. W pewnych przypadkach dyrektor generalny będzie mógł zwolnić pracownika z obowiązku odbycia służby przygotowawczej, ale nie oznacza to zwolnienia z egzaminu kończącego tę służbę.

Osoba zatrudniona po raz pierwszy w służbie cywilnej na podstawie umowy o pracę na czas określony podlegać będzie tzw. pierwszej ocenie w służbie cywilnej. Ocena ta dokonywana będzie nie wcześniej niż po upływie 8 miesięcy od nawiązania stosunku pracy i nie później niż miesiąc przed

 

upływem okresu, na który zawarta została umowa. Dokonując pierwszej oceny pracownika służby cywilnej, uwzględnia się jego postawę, zaangażowanie, postępy w pracy, relacje ze współpracownikami i terminowość wykonywania zadań, a także wynik egzaminu ze służby przygotowawczej oraz sporządzone przez ocenianego pracownika sprawozdanie dotyczące zadań realizowanych przez niego w trakcie przepracowanego okresu. W przypadku przyznania oceny pozytywnej kierownik komórki organizacyjnej, w której zatrudniony jest oceniany pracownik, wnioskuje do dyrektora generalnego urzędu o zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, zaś w przypadku oceny negatywnej - o niezawieranie takiej umowy albo o rozwiązanie umowy o pracę na czas określony.

 

Wzór oświadczeń

 

Metryczka

Data publikacji 18.03.2011
Data modyfikacji 03.10.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Molasy
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Molasy Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Molasy
do góry